Vedtægter

Love for

Hanghøi Kurser

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hanghøi Kurser med hjemsted i Faaborg - Midtfyn kommune.

§2 Landsorganisation
Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora.

§3 Formål
Foreningens formål er at fremme og udvikle folkeoplysende virksomhed gennem tilbud om kurser m.m. af høj kvalitet.

§4 Virksomhed
Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

§5 Medlemmer
Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.  Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:
l.        Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
2.       Ansætte og afskedige en skoleleder.
3.       Udarbejde budget og regnskab.
4.       Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand.

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest l uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter.

l.        Valg af dirigent og referent.
2.       Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
3.       Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for forenings- og kursusvirksomhed.
4.       Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
5.       Indkomne forslag fra medlemmerne.
6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1suppleant.
7.       Valg af revisor og revisorsuppleant.
8.       Eventuelt.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 af medlemmerne på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder l. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleant er l år. Revisor vælges for 1 år. Revisorsuppleanten vælges for l år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§9 Skoleleder
Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.

Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

§ 10 Regnskab
Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens midler. Skolelederen fører regnskab for kursusvirksomheden og er ansvarlig for dens midler. Regnskaberne revideres af foreningens revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 11 Deltagerindflydelse
Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse som medlem af foreningen.

§12 Lovændring
Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Lovene fremsendes til Landsforbundet Fora.

§13 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

§14 Anvendelse af foreningens ejendom
Foreningens midler skal ved opløsning sikres til anvendelse ved almennyttigt og folkeoplysende arbejde.

 Således vedtaget på generalforsamling den 1. marts 2015. 

KONTAKT


Hanghøi Kurser
Fasanvej 26
5863 Ferritslev, Fyn

Telefon: +45 40296598

Mail: [email protected]


Medlem af Fora